Regulamin

  • Regulamin strony internetowej www.patrycjazaleska.art

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.patrycjazaleska.art.
2. Strona internetowa, działająca pod adresem www.patrycjazaleska.art jest prowadzona przez Patrycję Załęską, NIP 8491518287, REGON 200809209.
3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą – info@patrycjazaleska.art

§ 2 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca – Patrycja Załęska prowadząca działalność gospodarczą , NIP 8491518287, REGON 200809209.
2. Kupujący/Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży.
3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Produkt – towar prezentowany na stronie internetowej, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży.
6. Produkty na indywidualne zamówienie – towary zamawiane przez Kupującego, które nie są na stanie magazynowym, głównie z potrzeby ich indywidualnego dostosowania do potrzeb Kupującego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.
8. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Zadatek – jest kwota pieniężna wpłacana przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, na poczet ceny produktu, np. obrazu na zamówienie, objętego zawartą przez strony umową sprzedaży, w wysokości wskazanej przez Sprzedającego w Ofercie.
10. Formularz zamówienia – udostępniony na stronie internetowej interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
11. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
14. Regulamin – niniejszy dokument.
15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Do złożenia zamówienia w poprzez stronę internetowa www.patrycjazaleska.art konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
4. Sprzedawca informuje, że na stronie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies.
5. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Formularza zamówienia, Newslettera.
2. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych na stronie internetowej. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

§ 5 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Informacje o Produktach prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego należy wejść na stronę internetową www.patrycjazaleska.art i dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
5. Zakup towaru – obrazu odbywa się poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub drogą kanałów społecznościowych.
6. O kolejności zakupu decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia do Sprzedającego.
7. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

§ 6 ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

1. Kupujący na początku zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci zawarcia umowy poprzez skontaktowanie się wypełniając formularz kontaktowy w zakładce Kontakt lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@patrycjazaleska.art.
2. Kupujący i Sprzedawca ustalają wartość i cechy zamówienia indywidualnego drogą pisemną – e-mail, kanały społecznościowe, formularz kontaktowy.
3. Po akceptacji warunków Sprzedający wystawia fakturę proforma wraz z fakturą zaliczkową o wartości 25 % zamówienia i dostarcza na wskazany adres e-mailowy Kupującego.
4. Na życzenie Kupującego, ale po wpłacie zadatku, mogą zostać wykonane przez Sprzedającego dwa projekty obrazu.
5. Czas oczekiwania ustalany jest indywidualnie, ale jest nie krótszy niż cztery tygodnie i nie dłuższy niż osiem miesięcy.
6. Po wykonaniu indywidualnego zamówienia i akceptacji przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany dokonać opłaty pozostałej kwoty zamówienia w ciągu 5 dni roboczych.
7. Patrycja Załęska zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, np. jeśli wizja obrazu przedstawiona przez Kupującego jest niezgodna z wartościami i techniką malowania Sprzedającego.

§ 7 CENA PRODUKTÓW

1. Ceny wszystkich oferowanych towarów są cenami całkowitymi brutto (Podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Cena Produktu – obrazu zawiera koszt jego dostawy na terenie Polski. Do produktów fizycznych innych niż obrazy należy doliczyć koszty dostawy w wysokości cen usług firm świadczących usługi transportowe.
2. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie pod adresem www.patrycjazaleska.art, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

§ 8 PŁATNOŚCI

1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) fakturę, na który należy przelać właściwą kwotę.
2. Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania ww. wiadomości e-mail.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, jeśli w przeciągu 7 dni klient nie dokona zapłaty za towar.

§ 9 DOSTAWA

1. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Cena za wysyłkę na terenie Polski jest zawarta w cenie produktu w przypadku obrazów. W przypadku innych produktów fizycznych cena wysyłki jest ustalana indywidualnie i zgodna z cenami usług firm świadczących usługi transportowe.
3. Wysyłka poza granice kraju oraz cena jest ustalana indywidualnie i nie wliczona w cenę Produktu.
4. Czas wysyłki Produktu wynosi do 10 dni roboczych od wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
5. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru – także powrotnego.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firm dostarczających paczki z zamówieniami.
7. Jeżeli dostarczone klientowi produkty posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy przekazać tą informację i zareklamować przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie/przez wiadomość elektroniczną/ pocztą ze Sprzedającym.

§ 10 ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem zamówień indywidualnych.
2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje między innymi Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli koszty przesłania Produktu do Sprzedawcy.
7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, tj. Zwracany produkt musi być wolny od wad i nie posiadać śladów użytkowania.

9. W przypadku zwrotu Kupujący jest zobowiązany dostarczyć obraz osobiście lub drogą wysyłkową do Sprzedającego pod wskazany adres.
10. W przypadku zwrotu drogą wysyłkową produkt musi zostać ubezpieczony co najmniej do wartości produktu.
11. Zwrot kosztów następuje w ciągu 7 dni po otrzymaniu Produktu na wskazany przez Kupującego bankowy.

§ 11 REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres sklepu lub poprzez e-mail na adres www.dentystkaartystka.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od wydania rzeczy.
7. Jeśli Sprzedawca otrzyma niepełne informacje w celu rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie poinformuje osobę reklamującą dany produkt.
8. Jeśli produkt jest wadliwy, Klient ma prawo złożyć deklarację o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Chyba że Sprzedawca może niezwłocznie wymienić produkt na nowy, bez wad lub wadę usunie. Sytuacja ta nie nastąpi, jeśli dany produkt został wymieniony wcześniej lub naprawiany, lub jeśli Sprzedawca nie podjął się obowiązkowi wymiany produktu na wolnego od wad lub usunięcia jego wady.
9. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy zamiast usunięcia wady, wymienienie produktu na nowy lub w odwrotnej sytuacji: zamiast wymienienia produktu na nowy – usunięcie wady. Chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową zgodnie z prośbą Klienta jest niemożliwe do zrealizowania albo ze strony Sprzedawcy wymagałoby pokrycia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem przez niego proponowanym. Koszty ocenia się nad postawie wartości Produktu wolnego od wad, rodzaju i wielkości wady oraz inne niekorzystne sytuacje wynikające z prośby Klienta.
10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli dana wada okaże się nieistotna. W przypadku, gdy pojawi się wada produktu – Klient ma prawo żądać wymiany Produktu na usunięcie wady lub wymianie produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji prośby Klienta w jak najszybciej możliwym, rozsądnym terminie bez utrudnień dla Klienta. Sprzedawca może odmówić wymianie lub naprawienia produktu, jeśli prośba Klienta jest niemożliwa w stosunku do zgodności z umową Produktu wadliwego lub wymaga nadmiernych kosztów. Rozpatrywana jest wtedy jedna z dwóch możliwych opcji. Sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy.

§ 12 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach strony internetowej oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) jest Patrycja Załęska – dalej Administrator.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie dokonywanie transakcji.
4. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.Jeżeli Kupujący zapisał się do newslettera, jego dane osobowe są przetwarzane w celach przesyłania newslettera.
5. Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji i realizacji zamówienia.
6. W przypadku gdy Konsument korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu dostawy Towaru do klienta.
7. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 13 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony.
2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Cechy plików cookies:
a) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do użytkownika
b) optymalizują poruszanie na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb użytkownika.
c) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;
d) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem klientów. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4. Klient może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
5. Wprowadzone przez klienta ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
6. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
7. Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, musi ją opuść lub aktywować odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

§ 14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Produkty świadczone przez Sprzedawcę, które dostępne są w Sklepie stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.patrycjazaleska.art stanowi prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U.z 2021 r. poz. 1062 ze zm.)

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
4. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.patrycjazaleska.art Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2023 r.